Das Wörterbuch für deutsche Umgangssprache und Dialekte

Muggedadscher

Fliegenklatsche

Lang ma mol de Muggedadscher selle Mugg geht ma uff d Nerve

  • 0:-)
  • 0:-(

badisch

erstellt durch CR am 04.12.2014